DUCHOWE UMOWY

Na odwrocie obrazków można czasem odnaleźć “duchowe umowy” zawierane pomiędzy karmelitą i karmelitanką. Umowa w pięciu punktach dotyczyła obustronnego zobowiązania do głębszego życia duchowego, a także wzajemnego towarzyszenia sobie modlitwą i ofiarami nie tylko za życia, ale i po śmierci jednej ze stron. “Umowa w miłości Pana Iezvsa, teraz y po smierci, z W.[ielebnym] Oycem Mikołaiem od S[więtego]. Stanisława K.[armelitą] Boss.[ym] grzeszney Agnieszki od Pana Iezvsa Baranka, Niegodnej Kar:[melitanki] Boss[ej]. Na te pięc punktow. 1. Nigdy Dobrodzieia Naβego Pana Iezvsa nie obrażać nie tylko uchowaÿ Boże smiertelnem grzechem ale y namnieyβem dobrowolnem powβedniem, niedoskonałością umyslna. A iesliby się z ułomności co trafiło, to iako napredzey zaras 2. Przepraβac Pana Iezvsa, y błagac go wm[wasza miłość] za mię nawiekβą grzeβnice, ia teβ za wmści[waszej miłości], proβąc aby nas strzegł na zawβe od βwanku w łasce swoiey S.[więtej] owβem pomnażał w duβach naβÿch chwałę swoię S.[więtą] y co mu iest namilszego. 3. Przyłączyc Pannę Przenaswietβą do tey umoweÿ y do wβelakich spraw naβych, po niey S.[więtą] Matkę naβe y S.[więtego] Oyca Iozepha y swych Patronow. 4. Kiedy kto z nas umrze wziąc owego Rozum ÿ wolą, y tą Pana Iezvsa kochac za niego, a βczegulnie się za te duβe modlic. 5. Duβom w czyscu, ile ratunku nie maiącem, wβystkie zasługi swoie darować, w każdy dzień im co osobliwego posyłając, a ile owey z którą iest ta umowa. Na więkβą czesc y chwałe Panu Bogu. Amen. W Poznaniu R.[oku] P.[ańskiego] 1684, dnia Iunÿ 14. wm[waszej miłości] Oyca mego naniegodnieyβa corka y sługa S.[więtych] modlitw na zawβe barzo prosi”.

“Umowa duchowa” z 1684 r. między s. Agnieszką od Pana Jezusa Baranka
i o. Mikołajem od św. Stanisława. Rewers obrazka.

“Umowa duchowa” z 1684 r. między s. Agnieszką od Pana Jezusa Baranka
i o. Mikołajem od św. Stanisława. Awers obrazka z najważniejszymi
datami życia s. Agnieszki.

“Umowa duchowa” z 1732 r. między o. Idzim od Krzyża i s. Teresą od Ducha Świętego.
Rewers obrazka.

“Umowa duchowa” z 1732 r. między o. Idzim od Krzyża i s. Teresą od Ducha Świętego.
Awers obrazka z najważniejszymi datami życia o. Idziego.

Jerzy Zieliński OCD