ZASOBY ARCHIWUM

Rozwój Kościoła i kultury katolickiej na ziemiach polskich posiada swą dokumentację i odzwierciedlenie w źródłach rękopiśmiennych, w architekturze, sztuce, przekazach epigraficznych i ikonograficznych. Podstawą opracowań źródłowych wkładu Kościoła katolickiego w kulturę tysiąclecia Polski są archiwa i biblioteki kościelne. Są one zbiornicami rękopiśmiennych pomników przeszłości narodu i źródłem wiadomości o dziejach Kościoła w Polsce. Tragiczne wydarzenia w historii naszego narodu zniszczyły wiele pomników kultury o bezcennej wprost wartości. Pozostałe zabytki wymagają właściwej opieki i zabezpieczenia. To zadanie podjął powstały przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych, poprzez akcję organizowania i inwentaryzowania archiwów kościelnych w naszym kraju. Okazją do zorganizowania i opracowania archiwum stał się jubileusz Czterechsetlecia Reformy Zakonu Karmelitańskiego (1568-1968) oraz Tysiąclecia Chrztu Polski. W programie przygotowania naukowego i kulturalnego jubileuszu Rada Generalna w Rzymie odbyta dnia 20 czerwca 1960 roku poleciła uporządkować archiwa prowincjonalne i klasztorne. W myśl tego rozporządzenia Rada Prowincjonalna zebrana w Wadowicach w dniu 22 października 1960 roku erygowała Archiwum Prowincji w Czernej, polecając zamianowanemu archiwariuszowi zorganizowanie i uporządkowanie archiwum.

Po przeprowadzeniu centralizacji akt z kancelarii urzędu prowincjała z Krakowa i Warszawy oraz z innych klasztorów, po uporządkowaniu i scaleniu zespołów według właściwych registratur, cały zasób podzielony został przez o. Benignusa Wanata, archiwistę Prowincji, na cztery działy: I. Dokumenty, II. Zespoły archiwalne, III. Zbiory i spuścizny zakonników (rękopisy), IV. Kartografia. Po jego śmierci rozbudowano w latach 2012-2018 dział zespoły archiwalne i utworzono kolejne: V. Zbiory fotografii karmelitańskich, VI. Zbiór karmelitańskich tłoków pieczętnych, VII. Zbiór rozmaitości.

I. DOKUMENTY

Magazyn Archiwum Krakowskiej Prowincji
Zakonu Karmelitów Bosych w Krakowie. (Fot. Arch. OCD)

DK = Dokumenty

W dziale tym, obejmującym 148 jednostek, wyodrębniono trzy kategorie dokumentów: pergaminowe, papierowe i formularzowe czyli blankietowe. Treściowo dokumenty dotyczą całej Prowincji w ogólności, poszczególnych klasztorów i ich majątków oraz dawniejszych właścicieli dóbr nabywanych przez klasztory. Chronologicznie obejmują okres od 1492 do 1997 roku. Opracowane zostały na podstawie instrukcji dra Kazimierza Kaczmarczyka, dr Jadwigi Karwasińskiej i dra Adama Wolffa: Opracowanie dokumentów pergaminowych i papierowych archiwum, [w:] Archeion XIX-XX, Warszawa 1951, s. 139-177. Opisu pieczęci dokonano według zasad sfragistyki M. Gumowskiego, M. Haisiga, S. Mikuckiego: Sfragistyka, Warszawa 1960.

II. ZESPOŁY ARCHIWALNE

Magazyn Archiwum Krakowskiej Prowincji
Zakonu Karmelitów Bosych w Krakowie. (Fot. Arch. OCD)

W dziale tym zgromadzono dokumentację poszczególnych klasztorów karmelitów bosych i sióstr karmelitanek bosych, trzewiczkowych oraz innych instytucji. Zespoły otrzymały następujące sygnatury:

ANPK = Archiwum klasztoru Niepokalanego Poczęcia NMP w Krakowie
Historia klasztoru i archiwum

AKL = Archiwum klasztoru w Lublinie
Historia klasztoru i archiwum

AKLW = Archiwum klasztoru we Lwowie
Historia klasztoru i archiwum
Historia klasztoru: część 1część 2

AMK = Archiwum klasztoru świętych Michała i Józefa w Krakowie
Historia klasztoru i archiwum

AKP = Archiwum klasztoru w Poznaniu
Historia klasztoru i archiwum

AKPR = Archiwum klasztoru w Przemyślu
Historia klasztoru i archiwum

AKO = Archiwum klasztoru Ostrobramskiego w Wilnie
Historia klasztoru i archiwum

AKC = Archiwum klasztoru w Czernej
KAKC = Kartografia klasztoru w Czernej
Historia klasztoru i archiwum
Monografia klasztoru z 1914 r.
Monografia klasztoru z 1938 r.
Przewodnik po klasztorze z 1992 r.

AKWI = Archiwum klasztoru w Wiśniczu
Historia klasztoru i archiwum

AKB = Archiwum klasztoru w Berdyczowie
Historia klasztoru i archiwum

AKW = Archiwum klasztoru w Warszawie
Historia klasztoru i archiwum

AKGŁ = Archiwum klasztoru w Głębokiem
Historia klasztoru i archiwum

AKWC = Archiwum klasztoru w Wiśniowcu
Historia klasztoru i archiwum
Historia klasztoru

AKGR = Archiwum klasztoru w Grodnie
Historia klasztoru i archiwum

AKZ = Archiwum klasztoru w Zagórzu
Historia klasztoru i archiwum

AKML = Archiwum klasztoru w Milatynie
Historia klasztoru

AKZO = Archiwum klasztoru w Zakrzewie
Historia klasztoru

AKM = Archiwum klasztoru w Miadziole
Historia klasztoru i archiwum

AKG = Archiwum klasztoru w Gudohajach
Historia klasztoru

AKWD = Archiwum klasztoru w Wadowicach (1)
AKWE = Archiwum klasztoru w Wadowicach (2)
APGW = Archiwum Prywatnego Gimnazjum w Wadowicach
Historia klasztoru i archiwum
Historia gimnazjum i jego archiwum

AKZI = Archiwum klasztoru w Zawoi
Historia klasztoru

AKŁ = Archiwum klasztoru w Łodzi
Historia klasztoru

AKWR = Archiwum klasztoru we Wrocławiu
Historia klasztoru

AKMU = Archiwum klasztoru w Munster (USA)
Historia klasztoru

AKK = Archiwum klasztoru w Kluszkowcach
Historia klasztoru

AKPI = Archiwum klasztoru w Piotrkowicach
Historia klasztoru

UKK = Akta klasztoru w Kijowie
Historia klasztoru

UKCH = Akta klasztoru w Charkowie
Historia klasztoru

AŚRK = Archiwum św. Rafała Kalinowskiego
Sylwetka św. Rafała i historia archiwum

AKBW = Archiwum klasztoru karmelitanek bosych w Wilnie
Historia klasztoru i archiwum

AKD = Archiwum klasztoru karmelitanek trzewiczkowych w Dubnie
Historia klasztoru i archiwum

AKKŁ = Archiwum karmelitanek bosych w Krakowie na Łobzowie
AKKW = Archiwum karmelitanek bosych w Krakowie na Wesołej
PE = Akta personalne zakonników
AGK = Archeologia Góry Karmel
AMBR = Archiwum Wikariatu Regionalnego Burundi-Rwanda
OCDS = Archiwum Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych

Klasztor w Kamieńcu Podolskim
Historia klasztoru (1)
Historia klasztoru (2)
Pamiątkowe akwarele

Klasztor w Poszumieniu – Historia klasztoru
Klasztor w Taganrogu – Historia klasztoru
Klasztor w Kownie – Historia klasztoru
Klasztor w Kupinie – Historia klasztoru

Klasztory w Wilnie za Wilią, Leśniowie, Pińsku,
w Narodyczach i Antoleptach – Historia klasztorów

III. ZBIORY I SPUŚCIZNY ZAKONNIKÓW (RĘKOPISY)

RKPS = Zbiory i spuścizny zakonników – Info

W dziale tym zgromadzone zostały pamiątki po zmarłych zakonnikach: korespondencja, kazania, artykuły naukowe o treści teologicznej, filozoficznej, z hagiografii, historii, liturgii, literatury, poezji, muzyki, ekonomii, prawa kościelnego, pamiątkowe albumy fotograficzne, etc. Znaczna ilość rękopisów została przekazana w darze dla archiwum lub też pochodzi z innych naszych bibliotek zakonnych, niektóre z nich zostały zakupione.

IV. KARTOGRAFIA

A = Kolekcja atlasów

V. ZBIORY FOTOGRAFII KARMELITAŃSKICH

Fragment wielotomowego zbioru fotografii karmelitańskich
przechowywanych w obwolutach systemu Secol A-S do archiwizowania fotografii.
(Fot. Arch. OCD)

FKC = Fotografie klasztoru w Czernej
PKC = Pocztówki klasztoru w Czernej
FNKP = Fotografie klasztoru w Krakowie: Niepokalane Poczęcie NMP
FKL = Fotografie klasztoru w Lublinie
FKPR = Fotografie klasztoru w Przemyślu
FKWC = Fotografie klasztoru w Wiśniowcu
FKB = Fotografie klasztoru w Berdyczowie
FKLW = Fotografie klasztoru we Lwowie-Persenkówce
FKM = Fotografie klasztoru w Miadziole
FKGŁ = Fotografie klasztoru w Głębokiem
FKPD = Fotografie klasztoru w Kamieniu Podolskim
FAKP = Fotografie klasztoru w Poznaniu
FAKO = Fotografie klasztoru w Wilnie
FKPI = Fotografie klasztoru w Piotrkowicach
FKW = Fotografie klasztoru w Warszawie
FKZI = Fotografie klasztoru w Zawoi
FKK = Fotografie klasztoru w Kluszkowcach
FKŁ = Fotografie klasztoru w Łodzi
FKWR = Fotografie klasztoru we Wrocławiu
FKZ = Fotografie klasztoru w Zagórzu
FKWI = Fotografie klasztoru w Wiśniczu
FKGR = Fotografie klasztoru w Grodnie
FRK = Fotografie związane z osobą św. Rafała Kalinowskiego
FKWE = Fotografie klasztoru w Wadowicach

W archiwum znajduje się także pokaźna kolekcja klisz szklanych.

VI. ZBIÓR KARMELITAŃSKICH TŁOKÓW PIECZĘTNYCH

Niektóre z karmelitańskich tłoków pieczętnych
z przełomu XVII/XVIII w. (Fot. Arch. OCD)

KTP = Karmelitańskie tłoki pieczętne. Zbiór obejmuje ponad 200 jednostek różnego typu tłoków: metalowe, gumowe i z tworzyw współczesnych.

VII. ZBIÓR ROZMAITOŚCI

ZGD = Zbiór grafiki dawnej
FRS = Fragmenty rękopisów średniowiecznych
PAM = Patron miesięczny
PTW = Pocztówki o tematyce wojennej z lat 1914-1920. Pierwsza wojna światowa i wojna polsko-bolszewicka

Ponadto zebrano i zabezpieczono bogatą kolekcję medalików i medalionów o tematyce religijnej i świeckiej.